Sommer steigen

SMIL-tilskudd 2014 i Nord-Salten

25.03.14

Forlenget søknadsfrist til 1. april

 

SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket",  tilskuddsordningen omhandler følgende tilskuddsgrupper: Planleggings- tilretteleggingstiltak, skjøtsel av gammel kulturmark og biologisk mangfold, tilrettelegging for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet, restaurering av bevaringsverdige bygninger eller andre særlige kulturlandskapselement. Samt enkelte hydrotekniske tiltak mot vannforurensing.

 

Grøftetilskudd 2014 Nord-Salten 
Søknadsfrist 15. april 

 

   Nord-Salten har også i år fått tildelt midler til grøfting.
Jordbruksarealet må tidligere ha vært grøftet. Det må foreligge plan for tiltaket hvor dreneringen er beskrevet; lukkede grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving. Planen bør angi grøfteavstand og- dybde, rørdimensjon filtermateriale og evt. sikringstiltak for kummer og avløp. Det skal legges ved kart i målestokk 1: 1000 evt. 1:2000 hvor arealet som skal  dreneres er omrisset. Tegn in grøfter, avløp , evt. kummer. I tillegg skal kjente automatiske fredede kulturminner tegnes inn.
Tiltaket skal ikke være påbegynt før tilsagn om tilskudd er gitt.

Tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving utgjør kr 1000,-pr. da. For åpengrøfter eller grøfter på mindre våte partier vil tilskuddet være kr 15,-/m.

Gårdbrukere må legge ved Miljøplan trinn 2. hvor målsetting for miljøinnsats er beskrevet og vise til miljøverdier og evt. utfordringer på det aktuelle arealet.  For grunneiere som ikke driver jorda selv, tenger ikke Miljøplan 2, men skal vurdere  miljøverdier og utfordinger som beskrevet ovenfor.

  

Ta gjerne kontakt med landbruksbruksforvaltningen i Nord-Salten for mer informasjon om de to tilskuddsordningene.  

 

Informasjonsskriv, søknadsskjema,  kan lastes ned fra hjemmesiden.

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut