Sommer steigen

ENHET FOR PLAN / UTVIKLING OG DRIFT

08.10.08

Enhet for plan / utvikling og drift i Steigen kommune er organisert i underkontorer etter funksjon og ansvarsområde. Avdelingen består av teknisk kontor m / uteseksjon, oppmålingskontor, næringskontor, miljøvernkontor og landbrukskontor.

Teknisk kontor
Oppmåling, vedlikehold av kommunale bygg, veier, vann- og kloakkanlegg, tomteutbygging.
arealplanlegging, slamtømming og brøyting.

Plan- og miljøkontor
Forsøpling og forurensing, ENØK - tiltak, arealplanlegging, kartlegging av biologisk mangfold, kulturlandskap og -minner, saksbehandling innen arealbruk, miljøvern, frilutsliv, fisk og vilt, tilskudd, kommunale prosjekter.

Skogbrukskontor
Forvaltning av skogbruksloven, rådgivning, veiplanlegging, arealvurderinger, skogplaner, tilskudd, skogreisning, planlegging og administrasjon av skogsarbeid.

Landbrukskontor
Saksbehandling på jord- og konsesjonslovsaker. Landbruksøkonomiske spørsmål og tilskuds- og låneordninger. Produksjonstillegg, grøfte- og dyrkingsplaner, organisert beitebruk.

NæringskontorNærings- og tiltaksarbeid, rådgivning, markedsføring av kommunen, prosjektarbeid og planarbeid, utvikling av reiselivet.

Samlokalisering med andre kontor
Hovedverneombud og Utdanningsforbundet.

Nye åpningstider ved Iris miljøtorg Furulund

De nye åpningstidene er:
Tirsdag: Kl. 12.00-19.00

Fra påske til 1 september:
Tirsdag: Kl. 12.00-19.00
Lørdag: Kl. 10.00-14.00

Følgende avfall kan leveres.

Tlf. 75 77 67 66 / Mobil 901 36074 i åpningstiden.

 

Tips en venn Skriv ut