Sommer steigen

Kunngjøring

20.10.17

NYTT VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING PÅ EIENDOMMEN STRANDA, GNR 74, BNR. 17 I STEIGEN KOMMUNE.

I henhold til PBL § 12-8. gjøres det oppmerksom på at det startes opp privat detaljregulering på gnr. 74 bnr. 17, Stranda, Engeløya. Området som skal detaljreguleres er i kommunens arealdel angitt som LNF 3 område og tillatt til bolig- og fritidsbebyggelse. Oppstartsmøte er avholdt 15.05 2014. Det kreves ikke konsekvensutredning.

Innenfor planområdet ligger også eiendommene gnr. 74 bnr. 43, 89, 111, 126, og 142. Detaljreguleringen består i tilretteleggelse for bygging av boliger, fritidsboliger, naustområde, atkomstveger og parkeringsareal. Atkomst til planområdet skjer via kommunal veg. Planområdet grenser i øst mot bnr. 15 og 131, sør mot sjøen, i vest mot gnr. 18, bnr. 8 og 21 og i nord mot bnr. 19

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til: Viggo Einan, 8110 Moldjord, e-post: v-joein@online.no, tlf 99251430. Frist for innspill: 4 uker fra kunngjøring/mottatt brev.

 

Bogøy 20.10.2017

Carl-Otto Samuelsen

Leirvikbogen 8288 Bogøy

Tiltakshaver

 

Planbegrensing

Tips en venn Skriv ut